«Διαβάζοντας» την πόλη με τη χρήση Τ.Π.Ε.

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται ένα υλοποιηθέν πολιτιστικό πρόγραμμα, στόχος του οποίου ήταν η ανακάλυψη της ταυτότητας μιας πόλης. Δεδομένου ότι αυτό που ονομάζουμε ταυτότητα μια πόλης αποτελεί μια έννοια πολυσύνθετη που περιλαμβάνει στοιχεία τόσο γεωγραφικά, όσο και κοινωνικά και πολιτισμικά, η προσέγγισή της δεν μπορεί παρά να βασιστεί σε τρόπους που θα στοχεύουν στην ολιστική κατανόηση της φυσιογνωμίας μιας πόλης. Χρήσιμο εργαλείο για μια τέτοια προσέγγιση αποτελούν οι θεωρίες μάθησης εκτός αίθουσας (outdoor learning) και οι θεωρίες της μάθησης διαμέσου κινητών πλαισίων (contexts) με τη χρήση κινητών συσκευών (mobile learning). Στο πρόγραμμα αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο πως μπορούν να αξιοποιηθούν τα κινητά τηλέφωνα ή τα tablets κατά την υλοποίηση πολιτιστικού ή περιβαλλοντικού προγράμματος με στόχο την γνωριμία με τον φυσικό και κοινωνικοπολιτισμικό χώρο μιας πόλης και τις αλλαγές που αυτός υπέστη στο πέρασμα του χρόνου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 17)