Διαθεματικό σχέδιο έρευνας για την εισβολή της αγγλικής γλώσσας μέσω των όρων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε διαθεματικό σχέδιο έρευνας με εμπλεκόμενα το μάθημα της Πληροφορικής και το μάθημα της Γλωσσικής Διδασκαλίας στη γ’ τάξη του Γυμνασίου του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο γενικός σκοπός του σχεδίου έρευνας είναι οι μαθητές να μυηθούν στη διαδικασία διεξαγωγής έρευνας με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και μέσω μιας πιλοτικής έρευνας να προβληματιστούν για το φαινόμενο της εισβολής της αγγλικής γλώσσας στην νεοελληνική μέσω τεχνολογικών όρων. Με τη βοήθεια των φορμών google δημιουργήθηκαν δύο ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια. Το πρώτο απευθύνονταν στους μαθητές και το δεύτερο στους γονείς τους. Κάθε ερωτηματολόγιο είχε τέσσερις άξονες. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες ανά άξονα. Μελετήθηκαν τα αποτελέσματα των απαντήσεων και επιχειρήθηκε η εξαγωγή συμπερασμάτων. Με βάση την παρατήρηση το ενδιαφέρον των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας ήταν ζωηρό και η συνεργασία τους αρμονική και αποτελεσματική. Με βάση το ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης το σχέδιο έρευνας κέρδισε το ενδιαφέρον των μαθητών και συνέβαλε ουσιαστικά στον προβληματισμό τους για το υπό μελέτη γλωσσικό φαινόμενο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 23)