Διαθεματική προσέγγιση των μέσων μεταφοράς μέσω υπερμεσικού λογισμικού για μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου

Το ταξίδι στο χρόνο και το χώρο - το οποίο επιχειρείται μέσω του υπερμεσικού εκπαιδευτικού λογισμικού που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία - αποτελεί μια προσπάθεια ενσωμάτωσης των σύγχρονων θεωριών της ολικής-διαθεματικής προσέγγισης, όπως προβάλλεται από τα ΔΕΠΠΣ, της πολλαπλής νοημοσύνης και των σχεδίων εργασίας στη διδακτική πρακτική με παράλληλη οριζόντια ένταξη των ΤΠΕ. Ο σκοπός του εκπαιδευτικού λογισμικού επεκτείνεται στην απόκτηση εποικοδομητικών στάσεων και συμπεριφορών κατά την διαδικασία κυκλοφοριακής αγωγής με την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και αυτοσυναίσθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1189)