Διαθεματική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης

Η παρούσα εργασία δημιουργήθηκε στα πλαίσια μεταπτυχιακού προγράμματος και αποτελεί ένα παράδειγμα εφαρμογής του STEM (Science, technology, engineering) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη μέθοδο του υπολογιστικού πειράματος. Στην πρότασή μας παρουσιάζεται μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης εφαρμόζοντας διασυνδέσεις μεταξύ των μαθηματικών, της φυσικής, της μηχανικής και της πληροφορικής αλλά και την εφαρμογή της σε προβλήματα της καθημερινής ζωής. Η πολύπλευρη αντιμετώπιση ενός γνωστικού αντικειμένου, η ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε όλα τα βήματα της διδασκαλίας χρησιμοποιώντας τον υπολογιστικό τρόπο σκέψης και η επιλογή δραστηριοτήτων γενικότερου ενδιαφέροντος, ενισχύουν το ενδιαφέρον των μαθητών, διασυνδέουν τις έννοιες, και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασής μας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 9)