Διαλογικοί Πράκτορες στην Εκπαίδευση: Εφαρμογή του MentorChat για την Υποστήριξη του Διαλόγου των Μαθητών

Η συνεργατική μάθηση είναι μια σημαντική και πολλά υποσχόμενη παιδαγωγική προσέγγιση με έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον. Ένα νέο ερευνητικό πεδίο είναι η ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων που μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Η εργασία αυτή παρουσιάζει δύο μελέτες περίπτωσης που διεξήχθησαν στην Α’ Τάξη του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, στο μάθημα της Πληροφορικής. Οργανώθηκαν δύο συνεργατικές δραστηριότητες, οι οποίες υποστηρίχθηκαν από ένα προσαρμοστικό εργαλείο, το MentorChat. Το διαδικτυακό αυτό εργαλείο έχει ως στόχο να καθοδηγήσει το διάλογο που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της συνεργασίας των μαθητών. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση μηνυμάτων/ερωτήσεων ανάδρασης, που εμφανίζονται κατά την αναγνώριση εννοιών-κλειδιών. Η μελέτη αυτή αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης τεχνικής και το εργαλείο. Πέραν τούτων, στόχος της έρευνας είναι να εξετάσει εάν ένα προσαρμοστικό διαλογικό μαθησιακό περιβάλλον, όπως το MentorChat, μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να βελτιώσουν την ποιότητα της συνεργασίας τους και να κατανοήσουν καλύτερα συγκεκριμένες έννοιες του γνωστικού αντικειμένου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 21)