Διαφορές στάσης πρωτοετών και τεταρτοετών φοιτητών Παιδαγωγικού Τμήματος απέναντι στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν και να τεθούν υπό σύγκριση οι στάσεις των πρωτοετών και των τεταρτοετών φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απέναντι στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Επιπλέον, διερευνήθηκε η ενδεχόμενη ύπαρξη συσχετίσεων ανάμεσα στις μεταβλητές των στάσεων. Το ερευνητικό σχέδιο που υιοθετήθηκε έχει τα χαρακτηριστικά ενός συγκριτικού σχεδίου μελέτης επισκόπησης και για τη συλλογή των δεδομένων αναπτύχθηκε ερωτηματολόγιο που αφορούσε τις στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι οι πρωτοετείς φοιτητές του εν λόγω ερευνητικού δείγματος έχουν περισσότερο θετική στάση σε σχέση με τους τεταρτοετείς απέναντι στον υπολογιστή ως διδακτικό εργαλείο. Ακόμα, οι πρωτοετείς αναγνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την αναγκαιότητα συστηματικής χρήσης των ΤΠΕ στη σύγχρονη εκπαίδευση και είναι περισσότερο πρόθυμοι να εντάξουν τον υπολογιστή στις μελλοντικές τους διδασκαλίες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 28)