Διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή για τη διδασκαλία της ενότητας «Διαχωρισμός μιγμάτων» της Β΄ τάξης Γυμνασίου

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής, που αφορά στη διδακτική ενότητα με τίτλο: «Διαχωρισμός μιγμάτων» της Χημείας Β΄ τάξης Γυμνασίου. Το παρόν εκπαιδευτικό λογισμικό έχει δημιουργηθεί και σχεδιαστεί σύμφωνα με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, δηλαδή έχουν ληφθεί υπόψη οι μηχανισμοί μάθησης και οι δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές στην κατανόηση των αντίστοιχων εννοιών. Βασική φροντίδα είναι η δραστηριοποίηση του μαθητή και η διαρκής ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός του. Η παρούσα πολυμεσική εφαρμογή περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους ενότητες: Συσκευή απόσταξης, απόσταξη, κλασματική απόσταξη, απόχυση, φυγοκέντριση, διήθηση, εξάτμιση, χρωματογραφία χάρτου, κοσκίνισμα, μαγνητικός διαχωρισμός. Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα προγράμματα για τη δημιουργία γραφικών, για την επεξεργασία των κειμένων, για την καταγραφή ήχων, για την κατασκευή και δημιουργία 3D animation ως και διαδραστικών 3D animation. Επίσης, στο τέλος του λογισμικού υπάρχουν ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν οι ίδιοι οι μαθητές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 419)