Διαδικτυακή κοινότητα μάθησης και αυτο-επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής

Το πρόβλημα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πληροφορικής είναι επίκαιρο τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γενικότερα αποτελεί ζητούμενο, αφού μέχρι σήμερα πραγματοποιείται αποσπασματικά και σε μικρή κλίμακα, κυρίως με μεθόδους δια ζώσης διδασκαλίας, χωρίς να ικανοποιεί σε σημαντικό βαθμό τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Υποστηρίζουμε ότι η αξιοποίηση μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης και εξ αποστάσεως επιμόρφωσης μπορεί, ιδιαίτερα στην περίπτωση των εκπαιδευτικών πληροφορικής, να δώσει λύσεις και να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό μέρος των αναγκών αυτών. Στην εισήγηση αυτή επιχειρηματολογούμε για την ανάγκη αξιοποίησης των ΤΠΕ με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας καθώς και την καλύτερη οργάνωση της εκπαιδευτικής κοινότητας, μέσα από την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πληροφορικής. Ειδικότερα προτείνουμε την ανάπτυξη και λειτουργία μιας διαδικτυακής κοινότητας μάθησης και αυτό-επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πληροφορικής στην Ελλάδα, με αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδομών και των πρόσφατων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1656)