Διαδικτυακές Κοινότητες: Διερεύνηση προσδοκιών εκπαιδευτικών & χρήσης υπηρεσιών

H συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε μια διαδικτυακή κοινότητα προσφέρει δυνατότητες ανταλλαγής ιδεών, δημιουργίας ομότιμων συνδέσμων και ανάπτυξης συνεργατικών δικτύων μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση διαδικτυακών κοινοτήτων από τους εκπαιδευτικούς απαιτεί μια διερευνητική προσέγγιση τόσο της λειτουργίας όσο και του δυνητικού ρόλου τους στην ευρύτερη επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Με αυτή την εργασία, γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης της χρήσης επιλεγμένων ελληνικών κοινοτήτων, καθώς διερευνάται ποιές είναι οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών μέσα από την συμμετοχή τους σε αυτές και ποια είναι τα χαρακτηριστικά χρήσης αυτών των υπηρεσιών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 66)