«ΔΑΦΝΗ»: Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που προάγει την ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγικών και δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας σχεδιάσαμε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό, βασισμένο στα πορίσματα που απορρέουν από το χώρο της γνωσιακής ψυχολογίας, με σκοπό να διερευνηθεί η επίδραση του υπολογιστή, ως γνωστικό εργαλείο στην ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγικών και δεξιοτήτων γραφής σε παιδιά 3ης δημοτικού με και χωρίς δυσκολίες παραγωγής γραπτού λόγου. Τα περιγραφικά αποτελέσματα έδειξαν πως η πειραματική ομάδα, μετά την παρέμβαση υπερτερούσε στην εμφάνιση μεταγνωστικών στρατηγικών και δεξιότητων παραγωγής γραπτού λόγου σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 740)