Χτίζοντας με φαντασία στην οθόνη του υπολογιστή: Μια διαθεματική διδακτική παρέμβαση με τη χρήση της Visual Basic

Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει τις δυνατότητες για τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος στο οποίο η γνώση θα προσεγγίζεται διαθεματικά. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό λογισμικό «Σπιτάκια και φωλίτσες», αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Μέσω της εκπαιδευτικής εφαρμογής προσεγγίζεται διαθεματικά η έννοια της κατοικίας ανθρώπων και ζώων, μέσα από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα όπως Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ιστορία, Μουσική και Αισθητική Αγωγή, με σκοπό τη νοητική, συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη, καθώς και την αισθητική καλλιέργεια των παιδιών. Η εκπαιδευτική εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και είναι σχεδιασμένη για να χρησιμοποιείται μέσα στην τάξη με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 3436)