Χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms NXT για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού σε ένα διαθεματικό πλαίσιο: μία πιλοτική μελέτη

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές μελέτες που αφορούν τη χρήση των Lego Mindstorms στην εκπαίδευση με θετικό απολογισμό από μαθησιακής άποψης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία πιλοτική προσπάθεια αξιοποίησης του εκπαιδευτικού πακέτου ρομποτικών κατασκευών Lego Mindstorms NXT στη διδασκαλία του προγραμματισμού σε ένα διαθεματικό πλαίσιο. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε σε ένα ΕΠΑ.Λ. της Πάτρας με τη συμμετοχή μαθητών Α’ τάξης του Τεχνολογικού τομέα και του τομέα Υπηρεσιών. Οι μαθητές συνεργάστηκαν για να σχεδιάσουν, κατασκευάσουν και κυρίως να προγραμματίσουν ένα όχημα έτσι ώστε, αυτό κατά την κίνησή του να ανταποκρίνεται σε φωτεινούς σηματοδότες (φανάρια) μιμούμενο όσο καλύτερα γίνεται την πραγματικότητα. Η παρατήρηση της εργασίας και η αξιολόγηση των ενεργειών των μαθητών έδειξαν ότι η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα τους βοήθησε να κατανοήσουν τη λειτουργία βασικών δομών προγραμματισμού αλλά και εννοιών φυσικής και τεχνολογίας μέσα από την ανταλλαγή σκέψεων, γνώσεων και ιδεών σε ένα ευχάριστο και διαθεματικό περιβάλλον οικοδόμησης της γνώσης
(Πλήθος ανακτήσεων: 140)