Χρήση Του Η/Υ Και Ψηφιακού Υλικού Σε Παιδιά Με Νοητική Καθυστέρηση: Μελέτη Περίπτωσης

Στην παρούσα εργασία αποτυπώνονται οι παρατηρήσεις της νηπιαγωγού αναφορικά με την χρήση νηπίων - με ήπια και μέτρια νοητική καθυστέρηση – του ηλεκτρονικού υπολογιστή όσο και του ψηφιακού υλικού που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια έργου ΕΠΕΑΕΚ¹ κατά το δίμηνο χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2008. Μέσα από την παρουσίαση μιας μελέτης περίπτωσης τάξης ειδικού νηπιαγωγείου δόθηκε η δυνατότητα να καταγραφούν πολλές παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε νήπια με ειδικές ανάγκες μιας και έχει εξελιχθεί σε σημαντικός παράγοντας της ανάπτυξης και της εξέλιξη τους. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ανοίγει νέους δρόμους μάθησης οι οποίοι εμπεριέχουν κίνητρα, ερεθίσματα και ψυχαγωγία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 675)