Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα «Απόκριες»

Το εκπαιδευτικό σενάριο που ακολουθεί δίνει έμφαση στη διαθεματικότητα, την ολιστική προσέγγιση της γνώσης και την αξιοποίηση του ενδιαφέροντος και των ιδεών των παιδιών στη διαδικασία της μάθησης, με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών και εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Το σενάριο οργανώνεται γύρω από τις Απόκριες, θέμα παιδαγωγικά κατάλληλο για παιδιά προσχολικής ηλικίας, οικείο και αγαπητό που δίνει την ευκαιρία για δραστηριότητες και διερευνήσεις που συνδέονται με πολλές μαθησιακές περιοχές σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας και δράσης. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται είναι κυρίως συλλογικές με στόχο να ευνοούν την αλληλεπίδραση, τη χρήση της τεχνολογίας, τον προφορικό και το γραπτό λόγο, καθώς και τις εμπειρίες μάθησης τόσο ανάμεσα στα παιδιά όσο και ανάμεσα σε παιδιά και ενήλικες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 30)