Χρήση της Συνεργατικής Μεθόδου Jigsaw για τη Mάθηση Βασικών Εννοιών Γλωσσών Προγραμματισμού

Αυτή η εργασία εστιάζει στη δημιουργία μιας online συνεργατικής δραστηριότητας με στόχο τη μάθηση σημαντικών θεμάτων της επιστήμης των υπολογιστών και ειδικότερα των γλωσσών προγραμματισμού. Η συνεργατική μαθησιακή δραστηριότητα στηρίζεται σε μια πρωτότυπη προσέγγιση της συνεργατικής μεθόδου Jigsaw (Aronson, 1971) σε περιβάλλοντα μαθησιακής σχεδίασης ανοιχτού κώδικα όπως το LAMS. Στα μαθησιακά θέματα που υποστηρίζονται μέσω αυτής της συνεργατικής δραστηριότητας περιλαμβάνονται: (α) η κατανόηση βασικών στοιχείων μιας δομημένης γλώσσας προγραμματισμού, (β) η διαπίστωση της ταχείας προόδου στο πεδίο των γλωσσών προγραμματισμού, (γ) η μάθηση των επιπέδων και των διαφορετικών τεχνικών των γλωσσών προγραμματισμού. Η πρωτότυπη χρήση της μεθόδου Jigsaw μέσα στο περιβάλλον του LAMS βασίζεται στο ότι: (α) οι δραστηριότητες που ανατίθενται στις ομάδες των ειδικών αποτελούνται όχι μόνον από αναδίφηση βιβλιογραφικών πηγών πληροφοριών όπως έχει προταθεί μέχρι σήμερα αλλά και από εξερεύνηση σεναρίων του πραγματικού κόσμου (β) για την σχεδίαση της συνεργατικής δραστηριότητας χρησιμοποιείται ένα εργαλείο ανοικτού κώδικα - το LAMS- που υποστηρίζει τη διαισθητική μαθησιακή σχεδίαση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 207)