Χρήση θεματικών χαρτών για την μοντελοποίηση των απαραίτητων εννοιών για τη διδασκαλία της αντικειμενοστρέφειας

Στο άρθρο παρουσιάζεται ο συνδυασμός της χρήσης των εννοιολογικών και θεματικών χαρτών για τη μοντελοποίηση εννοιών που είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία της ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού με την χρήση της αντικειμενοστρεφούς προσέγγισης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 258)