Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηματικών Σπουδών

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) από τους φοιτητές επιχειρηματικών σπουδών. Τα ερωτήματα που εξετάστηκαν είναι: (α) σε ποιο βαθμό οι φοιτητές χρησιμοποιούν ΤΠΕ, και (β) υπάρχει σχέση μεταξύ του βαθμού χρήσης ΤΠΕ και προσωπικών χαρακτηριστικών όπως: η δημιουργικότητα, το φύλο, η ηλικία, ο βαθμός απολυτηρίου του λυκείου και η εμπειρία τους στη λογιστική. Οι ΤΠΕ που εξετάστηκαν αφορούν το βαθμό χρήσης του λογισμικού: επεξεργασίας κειμένου, επεξεργασίας πινάκων, βάσεων δεδομένων, internet και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογιστικών πακέτων καθώς και άλλου λογισμικού όπως των παρουσιάσεων. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δείγμα διακοσίων δώδεκα πρωτοετών φοιτητών που παρακολούθησαν το μάθημα της λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η χρήση ΤΠΕ όπως αυτή καταγράφηκε σε ερωτηματολόγιο, βρίσκεται σε χαμηλούς βαθμούς της κλίμακας. Ο βαθμός χρήσης ΤΠΕ και η δημιουργικότητα βρίσκονται σε σημαντικά υψηλότερο βαθμό στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Η χρήση ΤΠΕ συσχετίζεται θετικά σε σημαντικό βαθμό με τη δημιουργικότητα, αλλά και την εμπειρία στη λογιστική. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, τα προγράμματα οικονομικών - επιχειρηματικών σπουδών χρειάζονται αναθεώρηση με αύξηση των μαθημάτων ΤΠΕ που θα συνδυάζουν τις θεωρητικές γνώσεις με πρακτικές εφαρμογές σε εργαστήριο, ώστε αυτά να γίνουν πιο ανταγωνιστικά. Το ίδιο ισχύει και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία εφοδιάζει τους υποψήφιους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 818)