Χρήση και αξιοποίηση ηλεκτρονικών ερωτηµατολογίων σε έναν εκπαιδευτικό δικτυακό τόπο

Μία από τις κύριες ερευνητικές μεθόδους στις ανθρωπιστικές σπουδές είναι η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων. Στην εισήγησή μας καταθέτουμε τις εμπειρίες μας από την εγκατάσταση, τροποποίηση και αξιοποίηση του πακέτου ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων phpESP. Η προσπάθειά μας οδήγησε σε ένα φιλικό on-line περιβάλλον ερωτηματολογίου, που προσφέρεται μέσω του δικτυακού τόπου του τμήματός μας. Αφού παρουσιάσουμε τα χαρακτηριστικά αυτού του περιβάλλοντος, προσδιορίζουμε τα αναμενόμενα οφέλη και παρουσιάζουμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο διεξήχθη τόσο με τον παραδοσιακό όσο και με ηλεκτρονικό τρόπο, καταθέτοντας τις απόψεις ερευνητών και ερωτώμενων που καταγράψαμε. Τέλος, προτείνουμε ιδέες τις οποίες σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η έρευνα που βασίζεται σε αυτό το ηλεκτρονικό, δικτυακά προσβάσιμο περιβάλλον ερωτηματολογίων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1518)