Χρήση και αξιολόγηση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-Class σε ένα υβριδικό μάθημα

Στόχος της εργασίας αυτής ήταν η δημιουργία ενός υβριδικού (πρόσωπο-με- πρόσωπο και online) μαθήματος μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Μαθημάτων (ΣΔΜ) e-Class και η διερεύνηση των απόψεων και των εμπειριών των 72 φοιτητών και της διδάσκουσας του μαθήματος όσον αφορά στο ΣΔΜ. Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων των φοιτητών και σημειώσεων της διδάσκουσας. Διαπιστώθηκε ότι, με την εισαγωγή του ΣΔΜ, το μάθημα έγινε πιο αλληλεπιδραστικό και επικεντρωμένο στους φοιτητές, οι οποίοι σχημάτισαν θετικές απόψεις για το ΣΔΜ και εκτίμησαν ιδιαίτερα τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε online συζητήσεις. Από την πλευρά της διδάσκουσας, το ΣΔΜ κρίθηκε εύκολο στην εκμάθησή και στη χρήση του. Ωστόσο, εντοπίστηκαν ορισμένες ατέλειες του ΣΔΜ, οι οποίες αφορούσαν στην ευχρηστία του και στη δυνατότητά του να υποστηρίξει ευέλικτες μορφές συνεργασίας και διαμοίρασης της γνώσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 366)