Χρήση Ιστοεξερεύνησης Για Τη Διδασκαλία Της Ταξινόμησης : Ένα Προτεινόμενο Σενάριο Διδασκαλίας

Η παρούσα εργασία ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για ένα σενάριο μαθήματος βασισμένο στη χρήση ιστοεξερεύνησης (webquest) για τη διδασκαλία της ταξινόμησης. Σκοπός είναι η συμπλήρωση-ενίσχυση των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας, με ένα διδακτικό σενάριο που εκθέτει τους μαθητές σε υλικό αναρτημένο στο διαδίκτυο. Η χρήση από τους μαθητές υλικού στο διαδίκτυο χωρίς οργάνωση & καθοδήγηση, έχει αποδειχθεί ότι δεν παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γι’ αυτό, προτείνεται η οργάνωση του μαθήματος για την ταξινόμηση μέσω ιστοεξερεύνησης. Η ιστοεξερεύνηση αποτελεί δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης, όπου οι μαθητές αναλαμβάνουν να απαντήσουν στα ερωτήματα για την ταξινόμηση, αξιοποιώντας το ∆ιαδίκτυο ως πηγή πληροφορίας. Στην ιστοεξερεύνηση τα κομμάτια της γνώσης είναι δομημένα, εντοπίζονται εύκολα, οι δραστηριότητες των μαθητών οριοθετούνται, ενώ η εστίαση μετατοπίζεται στη χρήση της πληροφορίας & όχι στην αναζήτηση. Απώτερος στόχος είναι η ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών με ταυτόχρονη υποστήριξή τους στην απάντηση ερωτημάτων για το θέμα που πραγματεύονται.
(Πλήθος ανακτήσεων: 29)