Χρήση η-Μαθημάτων και Παιδαγωγικών Υποδειγμάτων για την Υποστήριξη της Μάθησης Προγραμματισμού Πολυμέσων

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται μια προσπάθεια αξιοποίησης η-μαθημάτων και παιδαγωγικών υποδειγμάτων για τη διδασκαλία θεμάτων προγραμματισμού πολυμέσων σε προπτυχιακούς φοιτητές. Στο πλαίσιο εξαμηνιαίου μαθήματος εφαρμόστηκε ένα μοντέλο υβριδικής διδασκαλίας με χρήση η-μαθημάτων, τα οποία ήταν διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο του μαθήματος. Οι φοιτητές σε συγκεκριμένες εβδομάδες του εξαμήνου από απόσταση υλοποιούσαν συγκεκριμένες εργασίες υποστηριζόμενοι τόσο από τα η-μαθήματα όσο και από ένα χώρο ασύγχρονης επικοινωνίας με παρουσία των διδασκόντων. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διανομή ερωτηματολόγιου δείχνουν ότι οι φοιτητές ήταν θετικοί στη χρήση των η-μαθημάτων. Ωστόσο, ενώ τα η-μαθήματα τους υποστήριξαν με εφικτό τρόπο κατά την εκπόνηση των εργασιών τους, περίπου οι μισοί από τους φοιτητές δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν να παρακολουθούν το εργαστήριο παραδοσιακά από το να υποστηριχθούν εξ’ αποστάσεως μέσω των η-μαθημάτων. Η ανάπτυξη η-μαθημάτων μπορεί να έχει οφέλη για μαθήματα προγραμματισμού, ωστόσο η χρήση ενός υβριδικού μοντέλου διδασκαλίας δημιουργεί ζητήματα τα οποία απαιτούν περισσότερη έρευνα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 22)