Χρήση εργαλείων του Web 2.0 για τη διδασκαλία των Γερμανικών

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια αξιοποίηση ορισμένων εφαρμογών του Web 2.0 στη διδασκαλία γλωσσικών μαθημάτων και συγκεκριμένα της Γερμανικής Γλώσσας. Χρησιμοποιήθηκαν τρείς βασικές εφαρμογές του Web 2.0, ένα blog, ένα wiki και ένα moodle. Τα τρία αυτά εργαλεία είναι διαδικτυακές εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιτρέπουν όχι μόνο τη συμμετοχή πολλών ατόμων στην παρακολούθηση ενός μαθήματος αλλά διευκολύνουν τη συνεργασία των συμμετεχόντων στη δημιουργία και διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 93)