Χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών σε τάξεις νηπιαγωγείων: αποτελέσματα από μελέτες περίπτωσης

Η εργασία παρουσιάζει αποτελέσματα μελετών περίπτωσης αναφορικά με τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών σε τάξεις νηπιαγωγείων. Βασικοί παράμετροι της έρευνας ήταν η διεξαγωγή της χωρίς τεχνητή παρέμβαση και η εθελοντική συμμετοχή των νηπιαγωγών. Συμμετείχαν 17 δημόσια νηπιαγωγεία της Αττικής (κάθε ένα αποτέλεσε ξεχωριστή μελέτη περίπτωσης), ενώ τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω συνεντεύξεων με τις νηπιαγωγούς και παρατηρήσεων στην τάξη. Τα περισσότερο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα ήταν το MS Paint, τα Ram Kid /Kide Pedia, εκπαιδευτικά CD-ROM και το MS Word. Υπήρξε καθοδήγηση–παρέμβαση από τις εκπαιδευτικούς κατά τη χρήση των διαφορετικών προγραμμάτων, με εξαίρεση τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αναδείχθηκαν μερικές δυσκολίες στη χρήση των προγραμμάτων MS Paint και MS Word, καθώς επίσης και ζητήματα σχετικά με τη χρήση υπολογιστή από νήπια στο σπίτι και με το φύλο. Επισημαίνεται ο ουσιώδης ρόλος των νηπιαγωγών στη διαδικασία χρήσης υπολογιστή από τα νήπια.
(Πλήθος ανακτήσεων: 70)