Χωρική γνώση επισκόπησης: εκτίμηση σε 3Δ εικονικά περιβάλλοντα

Στο άρθρο παρουσιάζεται η ανάλυση τμήματος δεδομένων εκτενέστερης έρευνας σχετικής με την μεταφορά χωρικής γνώσης επισκόπησης από την αλληλεπίδραση με τρισδιάστατο (3Δ) εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον (ΕΠ) στη δυσδιάσταση αναπαράστασή του με χρήση διαγραμμάτων κάτοψης και χαρτών. Σκοπό της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση κατασκευής της χωρικής γνώσης (Χ.Γ.) ως συνισταμένη των χωρικών ικανοτήτων (Χ.Ι.) και άλλων παραγόντων σε υπολογιστικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα υποστηριζόμενα από τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας. Στην ερευνητική διαδικασία, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται εδώ, συμμετείχαν 98 πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Η ανάλυση έδειξε συσχέτιση ανάμεσα στην ικανότητα προσδιορισμού σημείων και θέσης σε πραγματικό χάρτη και σε αντίστοιχο του ΕΠ
(Πλήθος ανακτήσεων: 168)