Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και στάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης απέναντι στις ΤΠΕ

Η παρούσα έρευνα μελέτησε τη σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και των στάσεων απέναντι στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε ένα δείγμα 136 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τη γεωγραφική περιφέρεια της Θεσσαλίας, οι οποίοι μόλις είχαν ολοκληρώσει μέρος του προγράμματος Επαγγελματικής και Ακαδημαϊκής Αναβάθμισης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η προσωπικότητα του χρήστη, και ιδιαίτερα η δεκτικότητά του στην εμπειρία, καθώς και η εμπειρία με τους υπολογιστές αποτελούν σημαντικούς προβλεπτικούς παράγοντες για τις στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 3010)