Χαρακτηριστικά και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την επιμόρφωση στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

1127 εκπαιδευτικοί πληροφορικής που διδάσκουν στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) συμμετείχαν σε ποσοτική εμπειρική έρευνα με τη χρήση e-ερωτηματολογίων, κατά το σχολικό έτος 2009-2010. Τα e-ερωτηματολόγια περιελάμβαναν 252 ερωτήσεις, με τις οποίες διερευνώνται πλήθος παραμέτρων που σχετίζονται με το μάθημα. Στην εργασία παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών της έρευνας σχετικά με την επιμόρφωση στο μάθημα ΑΕΠΠ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αναδεικνύεται ότι περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς δηλώνουν ότι χρειάζονται επιμόρφωση στο μάθημα. Το είδος της επιμόρφωσης που προτιμούν περισσότερο είναι η επιμόρφωση σε επιμορφωτικά κέντρα, ενώ επιθυμούν λιγότερο την ενδοσχολική επιμόρφωση. Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας δηλώνουν ότι επιθυμούν συνεχή και ανεξάρτητη από το χρόνο επιμόρφωση. Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους δηλώνουν ότι προτιμούν να επιμορφωθούν στο μάθημα ΑΕΠΠ είναι οι ασάφειες του διδακτικού πακέτου και η ένταξη των εκπαιδευτικών λογισμικών στη διδακτική πράξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 113)