Χαρακτηριστικά ιστοχώρων με Ελληνικό περιεχόμενο: η περίπτωση των ιστοχώρων Εκπαιδευτικών με φυσικο- επιστημονικό περιεχόμενο

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή του τρόπου παρουσίασης της φυσικό-επιστήμης, μέσω των ιστοσελίδων του Διαδικτύου με εκλαϊκευμένη επιστήμη και Ελληνικό Περιεχόμενο με δημιουργούς Έλληνες Εκπαιδευτικούς αλλά και η σύγκριση της παρουσίασης που οι τελευταίοι επιλέγουν σε σχέση με άλλες ομάδες δημιουργών. Ο τρόπος παρουσίασης θα σκιαγραφηθεί από τα τυπικά στοιχεία των ιστοχώρων όπως το πλήθος και το είδος των διαφορετικών πληροφοριών (εικόνες, ήχοι, βίντεο, υπερσύνδεσμοι, άλλα άρθρα, κ.λ.π.) που φιλοξενούνται στους ιστοχώρους, το βαθμό προβολής των ιστοσελίδων, το βαθμό πρόσβασης των ιστοσελίδων και το βαθμό επιστημονικής εξειδίκευσης του κώδικα και του περιεχομένου των εικονικών αναπαραστάσεων που περιλαμβάνονται στις σχετικές ιστοσελίδε
(Πλήθος ανακτήσεων: 276)