Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη Διδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης

Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζουμε ένα μαθησιακό σενάριο που αξιοποιεί το διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον ProSys για την εισαγωγή μαθητών Γυμνασίου στη χρήση των μηχανών αναζήτησης. Το ProSys υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους στην εκπόνηση συνθετικών εργασιών, προτείνοντας μια αλληλουχία δραστηριοτήτων και παρέχοντας ως εκπαιδευτικό υλικό πραγματικές περιπτώσεις που καταγράφουν εμπειρίες ειδικών. Οι μαθητές συμμετέχουν στον ορισμό του θέματος της συνθετικής εργασίας και στη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας, κάνουν υποθέσεις, μελετούν πραγματικές περιπτώσεις αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο, πειραματίζονται χρησιμοποιώντας μηχανές αναζήτησης, και τελικά αξιοποιούν την προσωπική τους εμπειρία από την αναζήτηση καθώς και τις εμπειρίες άλλων όπως αυτές καταγράφονται στις περιπτώσεις που μελέτησαν, ώστε να οργανώσουν μια αποδοτική αναζήτηση υλικού στο Διαδίκτυο. Ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης προσέγγισης καταγράφηκαν σε μία εμπειρική μελέτη με 19 μαθητές της Β’Γυμνασίου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 451)