Αξιοποιώντας ένα Διαδικτυακό Εργαλείο Υποστήριξης του Διαλόγου για Εκμάθηση Αγγλικών: Μελέτες Περίπτωσης

Στις μέρες μας παρατηρείται στον τομέα της εκπαίδευσης η ανάγκη ενσωμάτωσης νέων μεθόδων εκμάθησης στην παραδοσιακή διδασκαλία. Ειδικότερα, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευόμενων. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η χρήση του συνεργατικού εργαλείου για την υποστήριξη της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, MentorChat, το οποίο υποστηρίζει συνεργατικές και μαθητοκεντρικές μεθόδους. Παρατίθενται δύο μελέτες περίπτωσης εφαρμογής του MentorChat από τις οποίες η μία έχει γίνει στο χώρο του φροντιστηρίου ενώ η άλλη εξ’ αποστάσεως. Τέλος, παρουσιάζονται στατιστικά αποτελέσματα, τα οποία προέκυψαν από την εφαρμογή του σε δύο φροντιστήρια αγγλικών σε Ελληνόφωνο κοινό ηλικίας 11-16 ετών, επιπέδου Pre-Lower.
(Πλήθος ανακτήσεων: 27)