Αξιοποίηση web2.0 υπηρεσιών και εφαρμογών για την υποστήριξη της διδασκαλίας φιλολογικών μαθημάτων «Υποστηρίζοντας τις διαστάσεις του χώρου και του χρόνου με αφορμή την ελληνική επανάσταση»

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο και η εφαρμογή μιας διδακτικής παρέμβασης με διαθεματικό χαρακτήρα ανάμεσα στο μάθημα της Ιστορίας και της Πληροφορικής στη Γ΄ Γυμνασίου. Η διαθεματική συνεργασία είχε ως αντικείμενο τη διερεύνηση των διαστάσεων του χρόνου και του χώρου με αφορμή την ελληνική επανάσταση του 1821. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ εστιάστηκε αφενός στη δημιουργία από τους μαθητές/τριες πολυμεσικής πληροφορίας (επεξεργασία εικόνας, ήχου, βίντεο, κειμένου) και αφετέρου στη δημιουργική χρήση Web2.0 εργαλείων. Η όλη διδακτική παρέμβαση οδήγησε στη δημιουργία από τους μαθητές/τριες μιας χρονογραμμής που εξετάζει την πορεία προς την ελληνική επανάσταση (από το 1422 μέχρι το 1821) και ενός διαδραστικού χάρτη που παρακολουθεί την εξέλιξη της επανάστασης (από το 1821 μέχρι το 1827). Από την ολοκλήρωση της παρέμβασης παραμένουν οι μαθητικές δημιουργίες ως διδακτικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 31)