Αξιοποίηση του Περιβάλλοντος Mortran στη Διδασκαλία Αλγοριθμικών Δομών

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια πρόταση αξιοποίησης του περιβάλλοντος Mortran στη διδασκαλία των αλγοριθμικών δομών επανάληψης "όσο… επανάλαβε", "επανάλαβε μέχρις ότου …" και της δομής επιλογής "Αν … τότε … αλλιώς". Στην εργασία παρουσιάζεται το περιβάλλον του εκπαιδευτικού μικρόκοσμου Mortran και προτείνεται μια σειρά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες με χρήση του συγκεκριμένου περιβάλλοντος. Οι δραστηριότητες δοκιμάστηκαν πειραματικά σε μαθητές της Γ' τάξης ΕΠΑΛ ειδικότητας Πληροφορικής. Διαπιστώθηκε ότι η χρήση του περιβάλλοντος Mortran και η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθήθηκε έδωσαν την ευκαιρία στους μαθητές να διερευνήσουν τα χαρακτηριστικά των αλγοριθμικών δομών και είχαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη μάθηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 736)