Αξιοποίηση των ΤΠΕ για κριτική λεξικογραφική επίγνωση

Η εξοικείωση των παιδιών με τα λεξικά, απαραίτητα εργαλεία καθημερινής χρήσης για κάθε πολίτη, είναι μάλλον περιθωριακή στα σχολεία μας. Αλλά και όπου προβλέπεται3, αυτό γίνεται εξαιρετικά περιγραφικά και επιφανειακά. Εξαιρετικά σπάνια, επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους φιλολόγους να εξοικειωθούν με τη λεξικογραφική διαδικασία και τις πολλαπλές διδακτικές προεκτάσεις που μπορεί να έχει. Το συγκεκριμένο εργαστήριο αποβλέπει στο να αναδείξει τις σημαντικές δυνατότητες που παρέχουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (σώματα κειμένων, μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικά λεξικά) στην ανανέωση της διδακτικής πρακτικής που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να εξοικειώσουν δημιουργικά και κριτικά τους μαθητές με τον κόσμο της λεξικογραφίας. Τα ερωτήματα, ειδικότερα, στα οποία θα επιχειρήσει να απαντήσει το συγκεκριμένο εργαστήριο είναι: Με ποια κριτήρια μπορούν να επιλέξουν τα παιδιά ένα λεξικό; Πώς μπορούν να παρακολουθούν τις συζητήσεις που κατά περιόδους προκαλούνται στον τύπο με μια κριτική και υποψιασμένη ματιά; Πώς μπορούμε να εργαστούμε, ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές μας ότι η πληροφορία που δίνουν τα λεξικά δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως στατική και βέβαιη, αλλά και ως μεταβαλλόμενη; Με ποιες μορφές γλωσσικού γραμματισμού (κλασικού και νέου) εξοικειώνονται τα παιδιά, αν εξοικειωθούν με τη λεξικογραφική διαδικασία; Πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας με τρόπο σύγχρονο και δημιουργικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές; Ποια ευρύτερα σχέδια εργασίας (projects) και διαθεματικές προσεγγίζεις μπορούν να προκύψουν με αφετηρία το συγκεκριμένο ζήτημα; Το εργαστήριο περιλαμβάνει τρεις ενότητες και ενδείκνυται για φιλολόγους Γυμνασίου και Λυκείου. Στην πρώτη παρουσιάζεται ο θεωρητικός προβληματισμός και οι στόχοι· στο δεύτερο οι φιλόλογοι εργάζονται στους υπολογιστές του εργαστηρίου, επιχειρώντας αφενός να προσεγγίσουν τα προαναφερθέντα ερωτήματα, αφετέρου να διαμορφώσουν μια δική τους διδακτική εκδοχή· στην τρίτη ενότητα, τέλος, παρουσιάζονται οι εργασίες και επιχειρείται μια τελική σύνθεση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 549)