Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδασκαλία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας στη διδασκαλία του περιβαλλοντικού και του πληροφορικού γραμματισμού στο Σ.Δ.Ε. Αμφισσας. Οι συνδιδασκαλίες έλαβαν χώρα στο εργαστήριο πληροφορικής του ΣΔΕ και πραγματεύτηκαν αντικείμενα της περιβαλλοντικής επιστήμης με τη χρήση πολυμέσων και διαδικτύου. Οι εκπαιδευόμενοι αρχικά παρακολούθησαν τον κλασικό τρόπο διδασκαλίας στην τάξη για τον περιβαλλοντικό γραμματισμό. Στη συνέχεια εμπλούτισαν τις γνώσεις τους με εκπαιδευτικά CD-ROM όπου και εξασκήθηκαν ταυτόχρονα στη χρήση πολυμέσων. Τέλος αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο για περιβαλλοντικά και άλλα θέματα. Με το πέρας των συνδιδασκαλιών πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση από τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2192)