Αξιοποίηση των Διαδικτυακών Περιβαλλόντων Μάθησης Το Περιβάλλον η-Τάξη

Τα διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης (ΔΠΜ – web-based learning environments) υποστηρίζουν μια σειρά από λειτουργίες που έχουν στόχο τη δημιουργία και διαχείριση "εικονικών τάξεων". Οι λειτουργίες αυτές περιλαμβάνουν την ανταλλαγή (ψηφιακού) μαθησιακού περιεχομένου ανάμεσα στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους, αλλά και την υποστήριξη της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, τη διαχείριση ανακοινώσεων, ασκήσεων, κλπ. Ο απώτερος στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς περιορισμούς χώρου και χρόνου ("education and training to anyone, anytime, anyplace"). Το εργαστήριο θα παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο ΔΠΜ στο οποίο έχουν δωρεάν πρόσβαση όλοι οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: το περιβάλλον η-Τάξη (http://eclass.sch.gr). Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τις δικές τους εικονικές τάξεις, και να δουν στην πράξη πώς τα περιβάλλοντα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1520)