Αξιοποίηση τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης ως συμπληρωματικό εργαλείο στη συμβατική ανώτατη εκπαίδευση

Η αξιοποίηση τεχνολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης στη συμβατική ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί μια σημαντική δυνατότητα για τα Πανεπιστήμια ώστε να επιτύχουν το επίπεδο ευελιξίας που είναι απαραίτητο για την παροχή αποτελεσματικότερης εκπαίδευσης προσαρμοσμένης στις ατομικές ανάγκες των φοιτητών τους. Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζουμε στοιχεία εφαρμογής συνδυασμού παραδοσιακής δια ζώσης διδασκαλίας με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που πειραματικά δοκιμάσαμε στη διδασκαλία των Αλγορίθμων στο Α’ εξάμηνο σπουδών στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006. Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην παρουσίαση της εμπειρίας που αποκομίσαμε από την οργάνωση, την προετοιμασία και την διεξαγωγή διεργασιών ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για μια διδακτική ενότητα. Με βάση την πρώτη αξιολόγηση και τη μέχρι στιγμής εμπειρία μας υποστηρίζουμε ότι τα εργαλεία και οι μέθοδοι της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορούν να επιλύσουν ένα μέρος από τα προβλήματα υποστήριξης των φοιτητών και να βελτιώσουν την ποιότητα της παρερχομένης εκπαίδευσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1104)