Αξιοποίηση Λογισμικού Εννοιολογικής Χαρτογράφησης σε Πρόγραμμα Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Τον Οκτώβριο του 2013 δοκιμάστηκε, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, στο πλαίσιο ημερήσιου προγράμματος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Λαυρίου η ενσωμάτωση του λογισμικού χαρτογράφησης εννοιών Cmap Tools. Είχε προηγηθεί σε σεμινάρια του Κέντρου η δοκιμή της διαδικασίας σε ομάδες εκπαιδευτικών. Το γνωστικό αντικείμενο, που παρουσιάζεται ως ενδεικτικό παράδειγμα στη συνέχεια, αφορούσε τα μεσογειακά παράκτια οικοσυστήματα. Το τελικό στάδιο υλοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου που είχε επισκεφθεί το Κέντρο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 48)