Αξιοποίηση και αξιολόγηση του λογισμικού «ΦΥΣΙΚΑ Ε΄- ΣΤ΄» στη διδασκαλία του αναπνευστικού συστήματος για τη Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

Η παρούσα εργασία αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού «ΦΥΣΙΚΑ Ε-ΣΤ», του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη διδασκαλία του αναπνευστικού συστήματος σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Πραγματοποιήθηκε μια πειραματική έρευνα, με πειραματική ομάδα (20 μαθητές) και ομάδα ελέγχου (19 μαθητές). Και στις δυο ομάδες χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο με στόχο τη διερεύνηση των αρχικών ιδεών των μαθητών σχετικά με τη δομή και λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος. Στη συνέχεια, στην Πειραματική Ομάδα και αφού λήφθηκαν υπόψη οι αρχικές ιδέες των παιδιών, πραγματοποιήθηκε διδακτική παρέμβαση με τη χρήση του λογισμικού «ΦΥΣΙΚΑ Ε-ΣΤ». Η Ομάδα Ελέγχου διδάχθηκε την ίδια ενότητα με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας. Μετά την παρέμβαση χορηγήθηκε και στις δυο ομάδες τελικό ερωτηματολόγιο, ίδιο με το αρχικό. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική υπεροχή των μαθητών της Πειραματικής Ομάδας ως προς την εξέλιξη των αρχικών τους ιδεών σχετικά με τη δομή και λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος έναντι των μαθητών της Ομάδας Ελέγχου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 47)