Αξιοποίηση εργαλείων του περιβάλλοντος SCALE για τη διδασκαλία της δομής επιλογής στο περιβάλλον e-ECLiP

Στο άρθρο παρουσιάζεται μια πρόταση υποστήριξης και εμπλουτισμού της μαθησιακής διαδικασίας σε εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού με εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί τις προδιαγραφές του πλαισίου ECLiP. Το υλικό είναι διαθέσιμο μέσω του περιβάλλοντος e-ECLiP, το οποίο αποτελεί την υλοποίηση του πλαισίου ECLiP στο περιβάλλον SCALE. Στο άρθρο περιγράφεται συνοπτικά το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και αρχικά συμπεράσματα της εμπειρικής μελέτης που αφορά την αξιοποίηση του υλικού από μαθητές Γυμνασίου με στόχο τη διερεύνηση της συσχέτισης του βαθμού αξιοποίησης του Ανοικτού Μοντέλου Εκπαιδευόμενου του περιβάλλοντος SCALE (OLM_SCALE) και του βαθμού συνεργασίας μέσω του εργαλείου Ασύγχρονης Επικοινωνίας του περιβάλλοντος SCALE (ASCOT_SCALE).
(Πλήθος ανακτήσεων: 20)