Αξιοποίηση Εργαλείων για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων κατάλληλων για διάθεση μέσω Κινητών Συσκευών

Στην παρούσα εργασία, μελετάμε τη δυνατότητα υπαρχόντων Εργαλείων Συγγραφής και Σχεδίασης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά μαθήματα, που πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές, για διάθεση μέσω κινητών και ασύρματων συσκευών. Το θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η εκπαίδευση που υποστηρίζεται από κινητές και ασύρματες συσκευές, έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εργασία (α), μελετά τα βασικά χαρακτηριστικά των δημοφιλέστερων εργαλείων Συγγραφής και Σχεδίασης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και (β) τις βασικές διεθνείς προδιαγραφές σχεδίασης εφαρμογών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μέσω κινητών και ασύρματων συσκευών. Με βάση αυτήν τη μελέτη, προτείνουμε εκείνα τα εργαλεία, τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στην κατασκευή Ηλεκτρονικών Μαθημάτων κατάλληλων για κινητές και ασύρματες συσκευές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 42)