Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού φιλολογικών µαθηµάτων. Νέα από το µέτωπο και προβληµατισµοί.

Στην παρούσα εισήγηση κατατίθενται οι προβληματισμοί μας σχετικά με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού στα φιλολογικά μαθήματα. Παρουσιάζονται στοιχεία που συγκεντρώσαμε από πειραματικές διδασκαλίες επιμορφωτικών προγραμμάτων (Οδύσσειας και ενδοσχολικής επιμόρφωσης). Η έρευνα επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών τα οποία αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των έργων Οδυσσέας και Σειρήνες (ΕΠΕΑΕΚ Β΄ΚΠΣ). Καταγράφεται μια πρώτη γνώμη των εκπαιδευτικών για την όλη προσπάθεια ενώ σχολιάζονται η χρήση και αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και ο βαθμός αποδοχής τους από την εκπαιδευτική κοινότητα. Διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός πολύπλοκου πλέγματος παραγόντων που σχετίζεται με την αποδοχή ενός λογισμικού από τους διδάσκοντες. Προσδιορίζονται σημεία ενδιαφέροντος και καταγράφονται οι λόγοι που λειτουργούν ανασταλτικά στην αποδοχή του εκπαιδευτικού λογισμικού. μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις εκπαιδευτικών. Επισημαίνονται οι κύριες συνιστώσες που ορίζουν την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού στα φιλολογικά μαθήματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 907)