Αξιοποίηση Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται στην ακαδημαϊκή κοινότητα αυξημένο ενδιαφέρον για την παροχή ανοικτής πρόσβασης, μέσω διαδικτύου σε μαθήματα Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το αυξανόμενο πλήθος πρωτοβουλιών Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων που αναπτύσσονται διεθνώς. Σε αυτό το πλαίσιο, εμφανίζεται η ανάγκη για μια κοινή περιγραφή Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων, με στόχο τη διευκόλυνση της σύγκρισης (μεταξύ διαφορετικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) και της αξιοποίησης τους από φοιτητές και διδακτικό προσωπικό. Σε ανταπόκριση αυτής της ανάγκης, έχουν προταθεί μέθοδοι περιγραφής, όπως η προδιαγραφή Course Description Metadata (CDM) και το προφίλ εφαρμογής CDM-ECTS, που έχει επηρεαστεί από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες από τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες έχουν υιοθετήσει δικές τους μεθόδους περιγραφής, με αποτέλεσμα να παρατηρείται η ύπαρξη ποικίλων μη-συμβατών περιγραφών Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην πρόταση αξιοποίησης μιας κοινής μεθόδου περιγραφής Ακαδημαϊκών Μαθημάτων, με στόχο την ενίσχυση της δράσης που προκηρύχθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για τη δημιουργία Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων από τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 50)