Αξιολογώντας την Ηλεκτρονική Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Μαθήματος «Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή»

Η ηλεκτρονική μάθηση είναι ένας πολύ ελπιδοφόρος τρόπος για εκπαίδευση & κατάρτιση και χρησιμοποιείται ευρέως στην ανώτατη εκπαίδευση. Αν και η ηλεκτρονική μάθηση έχει μεγάλες δυνατότητες, είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο στην Ελλάδα. Το παρόν άρθρο περιγράφει τις εμπειρίες που αποκομίστηκαν από τη διδασκαλία του μαθήματος “Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή” στο τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Blackboard χρησιμοποιήθηκε ως η κύρια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική μάθηση. Τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που παρουσιάζονται αποκαλύπτουν τη δύναμη της ηλεκτρονικής μάθησης και παρέχουν κάποια αρχικά συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της χρήσης του Blackboard ως συμπλήρωμα στην παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 961)