Αξιολόγηση του online μαθήματος «Εκπαιδευτικό Λογισμικό»

Η ηλεκτρονική μάθηση, αν και όχι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη χώρα μας, προχωράει με κανόνες και έρευνες σε όλο τον πλανήτη. Το πλαίσιο λειτουργίας της διαμορφώνεται ανάλογα με το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, τις τεχνολογικές υποδομές και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο που διαθέτει η κάθε χώρα. Η προσπάθεια σχεδιασμού, ανάπτυξης, διεξαγωγής και αξιολόγησης ενός online ασύγχρονου μαθήματος, καθοδηγούμενο από εκπαιδευτές, στους φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης παρουσιάζεται στην παρούσα έρευνα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθήματος, ποσοτικά και ποιοτικά, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τη συνέχεια.
(Πλήθος ανακτήσεων: 785)