Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία της χημείας στο γυμνάσιο: Μια μελέτη περίπτωσης

Στη μελέτη αυτή με τη βοήθεια ενός δείγματος 79 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ4 επιχειρήθηκε αξιολόγηση – εξακρίβωση της εκπαιδευτικής αξίας του λογισμικού “Ο Θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο”, στην ενότητα “οξέα, βάσεις, εξουδετέρωση και άλατα”. Ως μέσο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε κατάλληλα δομημένο ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν πως το δείγμα αξιολόγησε το λογισμικό πολύ θετικά σε όλους τους τομείς (χρήση, περιεχόμενο, αισθητική, διδακτική κλπ.). Φάνηκε επίσης, ότι όσοι από το δείγμα δήλωσαν πως έχουν μεγαλύτερες γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών αξιολόγησαν θετικότερα την ευχρηστία, την αισθητική και την παρουσίαση του περιβάλλοντος διεπαφής. Ο πιο σημαντικός παράγοντας του λογισμικού αναδείχτηκε η ευκολία χρήσης και ακολούθως η επίτευξη των στόχων για τους οποίους κατασκευάστηκε. Τέλος, το δείγμα θεώρησε πως οι προσομοιώσεις του εικονικού εργαστηρίου συνεισφέρουν περισσότερο από όλα τα άλλα στοιχεία του λογισμικού, στη μάθηση. Οι προηγούμενες απόψεις δεν διαφοροποιήθηκαν μεταξύ φύλου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1120)