Αξιολόγηση της συμβολής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η ραγδαία εισβολή των νέων τεχνολογιών στη σημερινή κοινωνία δημιουργεί πιέ¬σεις προσαρμογής του εκπαιδευτικού συστήματος στις τεχνολογικές εξελίξεις και την διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Η ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο και στο διδακτικό έργο συμβάλει στην προώθηση νέων μορφών μάθησης, κάνει το μάθημα ελκυστικότερο και δημιουργικότερο και γενικά συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Με την παρούσα έρευνα αξιολογείται η συμβολή των ΤΠΕ στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων. Πενήντα μαθητές του 2ου ΤΕΕ Ρόδου χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, πειραμα¬τική και ελέγχου και εξετάστηκε η μεταβολή της επίδοσης τους σε ένα οικονομικό μά¬θημα μετά από διδακτική παρέμβαση με τη χρήση των ΤΠΕ. Η έρευνα κατέληξε στο ότι η ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων βοηθά τους μαθητές να βελτιώσουν σημαντικά την επίδοσή τους και μάλιστα επιδρά περισσότερο στα αγόρια απ’ ότι στα κορίτσια. Συμπερασματικά η διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων με τη χρήση των ΤΠΕ καθιστά αποτελεσματικότερη τη μάθηση και συμβάλει στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 906)