Αξιολόγηση της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην κατάρτιση των νέων εκπαιδευτικών: Η περίπτωση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Η εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών παρέχει πολλαπλές δυνατότητες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα, τα συστήματα σύγχρονης τηλεδιάσκεψης με εικόνα και ήχο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία περιβαλλόντων από απόσταση μάθησης, τα οποία επιτρέπουν την άμεση επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και υποστηρίζουν σημαντικές πτυχές της διδακτικής διαδικασίας όπως είναι η πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση, ο διάλογος και οι συνεργατικές δραστηριότητες. Στα πλαίσιο της παρούσης εργασίας, επιχειρείται η παρουσίαση των κυριοτέρων παραμέτρων (τεχνολογικών και παιδαγωγικών) που επηρεάζουν την αξιοποίηση του περιβάλλοντος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που θα υλοποιηθεί μεταξύ των πέντε παραρτημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 452)