Αξιολόγηση της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στα πλαίσια του Έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ.

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσει τη µεθοδολογία, την ανάλυση των δεδοµένων και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την αξιολόγηση της επιµόρφωσης εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων των σχολείων που συµµετείχαν στην πρώτη φάση εφαρµογής του Έργου Πιλοτικής Αξιοποίησης Δικτυακής και Υπολογιστικής Υποδοµής "ΟΔΥΣΣΕΑΣ". Τα στοιχεία που παραθέτονται στο άρθρο καταγράφτηκαν στα πλαίσια της έρευνας "Κοινωνική και Παιδαγωγική Αξιολόγηση του έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ" που πραγµατοποιείται από τους συγγραφείς του µετά από σχετική προκήρυξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2)