Αξιολόγηση της εκπαίδευσης τελειόφοιτων γυμνασίου στην πληροφορική

Στην εργασία αυτή αναφέρονται έρευνες σχετικά με την εκπαίδευση στην πληροφορική στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και τους παράγοντες που εμφανίζονται να διαφοροποιούν τις επιδόσεις των μαθητών/τριών. Διερευνείται ποσοτικά η ποιότητα της εκπαίδευσης στην πληροφορική των τελειόφοιτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης (γυμνασίου), λαμβάνοντας υπόψη εξωγενείς επιδράσεις όπως η προσωπική ενασχόληση, η βοήθεια από το σπίτι, η εκπαίδευση σε ιδιωτικά κέντρα κ.ά. Ανιχνεύονται ελαφρά χαμηλές επιδόσεις στη γνώση πληροφορικής των συμμετεχόντων/ουσών, με αρκετές διαφοροποιήσεις στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Το φύλο και η κατοχή υπολογιστή δεν σχετίζονται με τη γνώση πληροφορικής, ενώ ως παράγοντας διαφοροποίησης ανιχνεύεται η ενασχόληση εκτός σχολείου με υπολογιστές για ενημέρωση, διασκέδαση και οργάνωση αρχείων – δραστηριοτήτων και επίσης η σημαντικότητα που προσδίδεται στο μάθημα της πληροφορικής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 55)