Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας

Η εργασία αυτή αφορά την αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή 140 ηλεκτρονικών βιβλίων (e-book reader) σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας. Ο βασικός σκοπός της δράσης είναι η άμεση επαφή των μαθητών με ένα καινοτόμο εργαλείο εκπαιδευτικής τεχνολογίας, το οποίο πιθανόν μπορεί να βοηθήσει τον τρόπο πρόσληψης της γνώσης και γενικότερα να ενισχύσει τη μαθησιακή διαδικασία. Σκοπός της έρευνας είναι η αρχική αξιολόγηση της παραπάνω δράσης από τους μαθητές - κατόχους ηλεκτρονικών βιβλίων, έτσι ώστε να εξαχθούν τα αρχικά συμπεράσματα από τη χρήση και την αξιοποίηση τους. Τα ευρήματα της έρευνας πεδίου εστιάζονται κυρίως στα πλεονεκτήματα από τη χρήση του ηλεκτρονικού βιβλίου, αλλά και στα μειονεκτήματα που σχετίζονται με θέματα εκπαιδευτικού περιεχομένου, ευχρηστίας του λογισμικού, τροφοδοσίας του ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book reader) και εκπαίδευσης των μαθητών και αντίστοιχης κατάρτισης των εκπαιδευτικών
(Πλήθος ανακτήσεων: 111)