Αξιολόγηση της Χρήσης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πολυμέσων για Υποστήριξη της Διδασκαλίας του Μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό: Μια μελέτη περίπτωσης

Στην ανακοίνωσή μας αυτή παρουσιάζουμε μια μελέτη περίπτωσης για τη χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών για την ενίσχυση της διδασκαλίας του Μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜΘ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αρχικά, περιγράφουμε το λογισμικό που αναπτύξαμε για την Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. ΄Επειτα, περιγράφουμε τη διαδικασία της έρευνας, η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή του λογισμικού στην τάξη. Τέλος, παρουσιάζουμε τις βασικές παρατηρήσεις από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την μελέτη περίπτωσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 319)